Δικαιολογιτικά για την έκδοση αδείας γάμου

·        Πιστοποιητικά αγαμίας από την ενορία κάθε μελλόνυμφου, στα οποία να αναγράφεται ο βαθμός του γάμου και σε ένα από αυτά τουλάχιστον τον άσχετο της συγγένειας.

         Εάν  ό/ή μελλόνυμφος κατάγεται από άλλη Ιερά Μητρόπολη, το πιστοποιητικό αγαμίας πρέπει να είναι επικυρωμένο από την οικεία Ιερά Μητρόπολη.

         Εάν  ό/ή μελλόνυμφος κατάγεται από Ιερά Μητρόπολη, άλλης χώρας, το πιστοποιητικό αγαμίας πρέπει  να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο.

         Εάν  ό/ή μελλόνυμφος είναι αλλοδαποί, καταγόμενοι από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, απαιτείται άδεια παραμονής τους.

         Τα πιστοποιητικά αγαμίας τύπου Β πρέπει να συνοδεύονται με απλή υπεύθυνη δήλωση του /της μελλόνυμφου.

         Σε περίπτωση κατά την οποία ό/ή μελλόνυμφος έρχονται σε δεύτερο η τρίτο γάμο, οφείλει να προσκομίσει ο κάθε ένας το πιστοποιητικό αγαμίας και το Διαζευκτήριό του, όπου θα αναγράφεται επάνω η ένδειξη <  ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ >.

         Σε περίπτωση κατά την οποία ό/ή μελλόνυμφος προέρχεται εκ χηρείας, οφείλει να καταθέσει μαζί με το πιστοποιητικό αγαμίας του, α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου και β) πιστοποιητικό τελέσεως του προηγούμενου γάμου του/της , όπου θα φαίνεται ο βαθμός του γάμου.

 

·        Παράβολο χαρτοσήμου 15 € από Δημόσιο Ταμείο η Διπλότυπο Γάμου αξίας 18 € , και όχι απλό παράβολο.

·        Απόκομμα ημερησίας εφημερίδας δημοσιεύσεως του γάμου τους.

·        Δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων για την επιβεβαίωση των στοιχειών των μελλόνυμφων, καθώς και για την συμπλήρωση της Δηλώσεως τελέσεως Γάμου και του προσδιορισμού επωνύμου των παιδιών τους.

         Σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι έχουν τελέσει πολιτικό Γάμο , οφείλουν να προσκομίσουν Ληξιαρχική πράξη Γάμου, όπου θα φαίνεται και ο βαθμός Γάμου τους.